Jak dbać o betonową wylewkę, by nie popękała

Jak dbać o betonową wylewkę, by nie popękała
Opublikowano przez Admin

O beton należy właściwie zadbać w początkowym okresie wiązania. Beton w pierwszych godzinach od wylania wymaga właściwej pielęgnacji. Zaniedbanie podstawowych czynności skutkuje nieodwracalnymi pęknięciami. Sprawdź jak przeciwdziałać pękaniu betonu, jak pozbyć się nierówności na wylewce i w kiedy zastosować farbę do betonu Aksilbet.

  • Beton pole­waj wodą przez kilka dni – do tygod­nia, trzy razy dzi­en­nie: rano, w połud­nie i wiec­zorem. Jeśli beton narażony jest na silne dzi­ałanie promieni słonecznych, podle­waj go częś­ciej i obficiej
  • Przykryj beton folią budowlaną, dzięki temu woda nie wyparuje tak szybko

  • Jeśli wyle­wasz beton późną jesienią, powinieneś go chronić przed niskimi tem­per­at­u­rami, szczegól­nie porą nocną. Użyj wełny min­er­al­nej. Jeżeli tem­per­atura powi­etrza spad­nie poniżej +10°C, to beton wiąże na tyle wolno, że nie ma potrzeby go nawilżać.
  • Jeśli beton wyle­wasz w pomieszcze­niu drzwi i okna zakryj ciemną folią. Chroń wylewkę przed prze­ciągami i punk­towym nagrze­waniem przez promie­nie słoneczne dosta­jące się przez okna i drzwi.

  • Chroń beton przed uszkodzeni­ami mechanicznymi

Uwaga!

W cza­sie wysy­cha­nia wylewki nie powinno się na niej skład­ować mate­ri­ałów wrażli­wych na zaw­ilgoce­nie, mimo, że na pier­wszy rzut oka wylewka nadaje się do użytkowania.

Jak pozbyć się nierówności na wylewce

Wszelkie nierówności na wylewce należy zes­zli­fować po jej wyschnię­ciu. Najczęś­ciej mamy do czynienia z tzw. „zgorzeli­nami”. Pojaw­iają się wów­czas, gdy do betonu dodano zbyt dużą ilość wody. Pod­czas wysy­cha­nia, następ­nego dnia po wyla­niu betonu tworzą się kałuże, które powodują wgłę­bi­enia. Można je usunąć za pomocą papieru ściernego.

Farby do betonu – późniejsze użytkowanie

Farby do betonu często sto­suje się w garażach, piwni­cach, mag­a­zy­nach oraz halach pro­duk­cyjnych. Tworzą nien­asiąk­liwe powłoki, odporne na wodę, olej, smary, sól itd. zapew­ni­ają odporność na dzi­ałanie nieko­rzyst­nych warunków atmos­fer­ycznych (kwaśne deszcze). Szczegól­nie cenną właś­ci­woś­cią farb do betonu jest to, że tworzą samooczyszcza­jące się powłoki.

Zadaj pytanie on-line | eZelazny.pl Napisz do nas... Wyślij